Algemene voorwaarden van het Xenor online shipping platform

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Xenor BV
Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit, die een Overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Xenor BV.
Xenor BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xenor BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 1234
Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende het leveren van producten en / of diensten door Xenor BV aan of voor de Afnemer, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.
Partijen: Xenor BV en de Afnemer.
WebsitePortal
Verzender: de persoon/het bedrijf die/dat (het platform van) Xenor BV gebruikt om via Xenor BV haar goed(eren) te verzenden.
Zending: het geheel van documenten of goederen waarvoor één vrachtbrief is afgegeven en die getransporteerd kan worden, namens de klant, van het afhaalpunt en afgeleverd op het punt genoemd op de vrachtbrief, via welke transportmethode dan ook (inclusief land, lucht of andere methode) die geselecteerd zijn door Xenor BV.
Portal: een web-toepassing die via een eenvormige gebruikersinterface toegang geeft tot een gevarieerd aanbod aan informatiebronnen op de website.
Doorlooptijd: de tijd die zit tussen het plaatsen van een order (door afnemer) en het moment waarop het gevraagde product of dienst geleverd is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Xenor BV uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van door Afnemer gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Indien en voor het geval de voorwaarden van Afnemer toch van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden te allen tijde.
2.2 Alle door Xenor BV geleverde logistieke diensten zijn onderhevig aan de wettelijke regelingen en van toepassing zijnde internationale regelgeving, tenzij anders is overeengekomen.
2.3 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Xenor BV en Afnemer, wordt de Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
2.4 Xenor BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Afnemer. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.
2.5 Werknemers, agenten of onderaannemers van Xenor BV, in het bijzonder de vervoerders die de zendingen ophalen, zijn niet bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel voorwaarden toe te voegen.
2.6 De Algemene Voorwaarden en indien van toepassing de voorwaarden van de transportmaatschappijen zijn exclusief van toepassing. Conflicterende voorwaarden van contractuele partners zijn alleen van toepassing indien Xenor BV hier schriftelijk akkoord mee gaat.
2.7 Voor de uitvoering van haar transportdiensten maakt Xenor BV gebruik van de diensten van andere vervoerders. Op deze Algemene Voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de vervoerders waar Xenor BV gebruik van maakt, teneinde haar contractuele verplichtingen te voldoen, enkel van toepassing indien Xenor BV hieronder daar expliciet naar verwijst. In dat geval, prevaleren de voorwaarden waar naar verwezen wordt.
2.8 Xenor BV gaat niet akkoord met inkoopvoorwaarden van contractanten en/of partners dan wel met andere voorwaarden. Deze worden uitdrukkelijke van de hand gewezen.
2.9 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (per e-mail of door middel van verwijzing naar de Portal).

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Offertes en aanbiedingen van Xenor BV zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, binden Xenor BV niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Indien een offerte of aanbieding van Xenor BV door de Afnemer wordt aanvaard, heeft Xenor BV het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan, de offerte of aanbieding te herroepen.

Artikel 4. Registratie/Toegang
4.1 De registratie op de website is gratis. Betaalde diensten kunnen alleen gebruikt worden nadat er geregistreerd is.
4.2 De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de geregistreerde gegevens juist en volledig zijn.
4.3 Na de registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker is verplicht zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats te bewaren en er voor te zorgen dat geen derden toegang verkrijgen tot deze gegevens.
4.5 Na acceptatie van Xenor BV, treedt de gebruiker in een contractuele relatie met Xenor BV waarbij deze Algemene Voorwaarden en condities gelden.
4.6 Xenor BV spant zich in om de door de gebruiker in gevoerde gegevens op een deugdelijke en adequate wijze op te slaan en te beveiligen.
4.7 Xenor BV is bevoegd de door de gebruiker ingevoerde gegevens te gebruiken, te verwerken en te verstrekken aan de door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de verstrekte opdracht en ter controle en verbetering van de dienstverlening van Xenor BV.
4.8 Historische gegevens van de zendingen zijn beschikbaar via het gebruikersaccount in onze Portal, in het menu Overzichten.
4.9 Xenor BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van ingevoerde gegevens en/of hacken van haar systeem.

Artikel 5. Diensten geleverd door Xenor BV
5.1 Xenor BV werkt als een expediteur met verschillende internationale vervoerders. De verzender kan door middel van Xenor BV de kosten van een specifieke zending (met de met Xenor BV samenwerkende vervoerders) calculeren en direct boeken.
5.2 Na de orderbevestiging wordt Xenor BV de contractpartner van de verzender, waarbij Xenor BV de betreffende geselecteerde vervoerder opdracht geeft de goederen te vervoeren. De geselecteerde vervoerder is op haar beurt bevoegd om het vervoer aan andere subcontractors uit te besteden. Xenor BV geeft de verzender zo veel mogelijk verschillende verzendopties, waarbij Xenor BV samenwerkt met de verschillende vervoerders teneinde de betreffende dienst/producttype te leveren.
5.3 Xenor BV en haar vervoerders (onderaannemers) zijn vrij om de transportroute en -methode te kiezen, ook als dit afwijkt van de informatie op de vrachtbrief.
5.4 De verwachte doorlooptijden worden weergegeven in werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen) en zijn alleen bedoeld als benadering. Deze tijden zijn alleen geldig voor grote steden en overige stedelijke gebieden.
5.5 De verzender mag, zonder (extra) kosten, gebruik maken van additionele middelen als; de adresboekfunctie, voor eenvoudige data invoer; de logboekfunctie, voor het dagelijks bekijken van historische zendingen en de pakkettenfunctie, voor het eenvoudig invoeren van terugkerende pakket- en gewichtsdata.

Artikel 6. Overeenkomst
6.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke (ook elektronische / e-mail) aanvaarding door Xenor BV van een door Afnemer ingevuld aanvraag- c.q. registratieformulier, getekende offerte of door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.
6.2 Xenor BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Overeenkomst. Indien Xenor BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd het leveren van producten of diensten aan Afnemer te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.3 De contractinformatie wordt opgeslagen door Xenor BV en de orderdata wordt o.a. via e-mail verzonden.
6.4 Een Overeenkomst wordt in het Nederlands of Engels opgesteld.

Artikel 7. Prijs, tarieven, betalingsvoorwaarden en incassokosten
7.1 De door Xenor BV gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, douanerechten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Betaling aan Xenor BV vindt plaats op basis van een door Xenor BV toegezonden factuur. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Xenor BV heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
7.3 Alle betalingen door Afnemer aan Xenor BV worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen (exclusief eventuele rente en kosten) van Afnemer.
7.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder aanmaning of ingebrekestelling automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1 % per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,– exclusief btw, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Zolang Afnemer in gebreke is aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, behoudt Xenor BV zich het recht van retentie voor op de goederen van Afnemer.
7.5 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de omzetbelasting, is Xenor BV gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.
7.6 Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege beweerdelijke tekortkomingen door Xenor BV.
7.6 Xenor BV mag de prijzen van haar producten of diensten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.
7.7 De Afnemer zal onjuistheden of omissies in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Xenor BV melden.

Artikel 8. Prijs voor betaling aanvullende diensten en kosten
8.1 Xenor BV berekend de transportkosten aan de hand van de door de verzender verstrekte informatie. Het kan zijn dat deze informatie fouten bevat. De uiteindelijke prijs kan derhalve afwijken van de getoonde prijs. Xenor BV hanteert de laagste tarieven, die door de geselecteerde vervoerders worden opgegeven.
8.2 Additionele kosten die het gevolg zijn van incorrecte informatie verstrekt door de verzender zullen door de verzender betaald moeten worden. De verzender vrijwaart Xenor BV voor alle claims van vervoerders resulterend uit additionele kosten en/of toeslagen.
8.3 De verzender zal alle kosten dragen die voortvloeien uit het aanbieden van de zending.
8.4 Xenor BV geeft geen geld-terug-garantie. Indien en voor zover de door de verzender geselecteerde vervoerder, onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden, wel gedeeltelijk of volledig de vrachtprijs terugbetaalt, wijst Xenor BV bij voorbaat alle ontvangen gelden in deze van de vervoerder toe aan de verzender.
8.5 Betalingsverplichting ontstaat onmiddellijk na boeking. Betaling op rekening is alleen mogelijk voor commerciële transacties en behoeft een geldig BTW nummer. De betaling van de rekening dient plaats te vinden onmiddellijk na ontvangst van de rekening, tenzij expliciet en schriftelijk een afwijkende betaaltermijn is afgesproken.
8.6 Een rekening wordt drie dagen na dagtekening van verzending geacht te zijn ontvangen, tenzij aantoonbaar anders is gebleken door verzender of ontvanger.
8.7 Indien de rekening niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan, is de verzender rente verschuldigd vanaf de dag dat betaling vereist is, totdat de betaling is ontvangen. Het rentetarief is gelijk aan de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW.
8.8 Indien de uitstaande bedragen niet voldaan zijn binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur zal de betaling als te laat worden aangemerkt en is de verzender in verzuim: een herinnering/ingebrekestelling is hiervoor niet nodig. Bij verzuim wordt de wettelijke handelsrente met een opslag van 5% in rekening gebracht.
8.9 De verzender dient de vervoerder te betalen voor aanvullende diensten, zoals bewijs van ontvangst, adrescorrectie en additionele handelingen.
8.10 Xenor BV is bevoegd de (verdere) uitvoering van een opdracht op te schorten, totdat alle door de verzender verschuldigde bedragen aan Xenor BV zijn voldaan.

Artikel 9. Duur, opzegging en verlenging
9.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd voor bepaalde tijd of voor de duur van een project.
9.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 8.1, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Afnemer kan de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk (per brief of e-mail) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
9.3 De bewijslast en het daarmee samenhangende risico van de opzegging ligt uitsluitend bij Afnemer.

Artikel 10. Nakoming Overeenkomst
10.1 Xenor BV staat er voor in dat haar producten en / of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid. Wat betreft het door Xenor BV ten behoeve van Afnemer collecteren en (laten) bezorgen van poststukken en postpakketten binnen en buiten de Europese Unie, mag Xenor BV er van uit gaan dat de door Afnemer verstrekte informatie over postukken en / of postpakketten juist en adequaat (met inbegrip van afmetingen, afleveradressen et cetera) is en niet in strijd met de wet. Indien de door Afnemer aan te bieden poststukken en / of postpakketten bij of na collectie duurder blijken uit te vallen in verband met onjuist verstrekte informatie door of wegens Afnemer, is Xenor BV gerechtigd deze meerprijs direct in rekening te brengen bij Afnemer.
10.2 Afnemer vrijwaart Xenor BV tegen aanspraken in en buiten rechte van derden voor wat betreft de collectie en levering van postukken en postpakketten. Indien derden bezwaar maken tegen levering, is Xenor BV, onverminderd het voorgaande zonder meer gerechtigd de levering niet uit te (laten) voeren en / of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van Afnemer te vorderen, zonder dat Xenor BV aan Afnemer enige schadevergoeding is verschuldigd.
10.3 Xenor BV heeft het recht derden in te schakelen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de verplichting van Xenor BV een inspannings- en geen resultaatsverplichting.
10.4 Xenor BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht).
Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Xenor BV.
10.5 Xenor BV heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
10.6 Xenor BV is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering of verwijdering van de door haar geleverde producten of diensten. Indien sprake is van een substantiële wijziging zal Xenor BV Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft zal Xenor BV met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van het aan Xenor BV verschuldigde tarief.
10.7 Wijzingen in de geleverde producten of diensten kunnen niet worden aangemerkt als een tekortkoming van Xenor BV.
10.8 Xenor BV kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met de Afnemer voortvloeien, overdragen aan een derde, zonder toestemming van de Afnemer.
10.9 Indien Xenor BV op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

Artikel 11. Verplichtingen van de verzender
11.1 Met betrekking tot Pick-up/afhalen en zekerstellen dient de verzender op het aangegeven afhaaltijdstip op het afhaaladres te zijn op en de zending dient gereed te zijn voor transport. Het afhaaltijdstip is echter niet bindend voor Xenor BV of de vervoerder.
11.2 De ingepakte verzending moet overeenkomen met de details verstrekt aan Xenor BV, in het bijzonder voor aantal (items), gewicht en afmeting, en mag geen zaken bevatten die verboden zijn te transporteren zoals bepaald in sectie 4. In het geval van afwijkingen is de verzender verplicht Xenor BV schadeloos te stellen voor alle extra kosten.
11.3 Een aantal minuten nadat het boekingsproces is voltooid, ontvangt de verzender via de elektronische weg het verzendetiket. Indien de vrachtbrief verstrekt wordt door de vervoerder bij het afhaalmoment, is de verzender verplicht de vrachtbrief alsdan in te vullen. De informatie op vrachtbrief dient gelijk te zijn aan de langs elektronische weg verstrekte informatie aan Xenor BV. In het geval van afwijkingen zijn de extra kosten voor rekening van de verzender. In beide gevallen dient de verzender het Xenor BV klantnummer als klantnummer te vermelden.
11.4 Het afleveradres dient in de format van het land van bestemming gegeven te worden. Zendingen waarvoor een Postbus- of antwoordnummer wordt opgegeven, worden niet vervoerd. Zendingen bestemd voor landen en/of geadresseerden waarvoor internationale (handels)restricties gelden kunnen worden geweigerd.
11.5 De verzender is verplicht de zending op een geschikte manier te verpakken in een afgesloten, stabiele verpakking geschikt voor de inhoud en manier van transport. En indien van toepassing in lijn met bestaande (consumenten) richtlijnen. De verzender dient de zending te voorzien van geschikte labeling (advies aangaande risico’s, breekbaarheid, etc.).
11.6 De verzender dient Xenor BV en alle vervoerders in kennis te stellen van alle speciale karakteristieken van de zending die niet evident zijn, maar wel de uitvoering van de service/het vervoer kunnen beïnvloeden.
11.7 De verzender geeft toestemming aan de vervoerder of diens subcontractor om de douaneformaliteiten af te handelen. De verzender dient alle relevante documenten en informatie bij te voegen en garandeert dat de zending voldoet aan alle relevante regelgeving.
11.8 Xenor BV en haar vervoerders zijn niet verplicht de informatie ontvangen van de verzender te controleren op juistheid. Onder geen enkele voorwaarde zijn Xenor BV of haar vervoerders aansprakelijk voor acties of het nalaten daarvan door de verzender of douaneautoriteiten.

Artikel 12. Levering en termijnen
12.1 Alle door Xenor BV genoemde of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Xenor BV bekend waren. Xenor BV spant zich er voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Xenor BV niet in verzuim.
12.2 Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke formaliteiten, postukken en / of postpakketten en informatie dienaangaande in het bezit zijn gesteld van Xenor BV.
12.3 Xenor BV is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijn die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Xenor BV gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
12.4 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Xenor BV en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. Xenor BV is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen en in delen te factureren.
12.5 Ingeval van overschrijding van een leveringstermijn, dient de Afnemer Xenor BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij aan Xenor BV een redelijke termijn geeft om alsnog te leveren. Deze termijn bedraagt ten minste dertig dagen.
12.6 Mede indachtig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, wordt aansprakelijkheid van Xenor BV jegens Afnemer als gevolg van uitbestede werkzaamheden uitdrukkelijk uitgesloten.
12.7 Het risico op verlies of beschadiging van poststukken en / of postpakketten gaat over op het moment dat Xenor BV de postukken en / of postpakketten ter aflevering op het aangegeven adres aanbiedt.

Artikel 13. Bezorging/aflevering
13.1 De goederen zijn afgeleverd indien de zending is overhandigd aan een willekeurig persoon die aanwezig op het opgegeven afleveradres van de ontvanger.
13.2 Er is tevens sprake van correcte bezorging indien de bezorger een digitale handtekening van ontvanger heeft ontvangen. Deze digitale handtekening of een reproductie hiervan heeft dezelfde waarde als een conventionele handtekening op papier.
13.3 Indien de zending niet kan worden afgeleverd en dit niet aan Xenor BV Solution te wijten valt, komen alle kosten voor retour, verwijdering en/of meerdere bezorgpogingen, voor rekening van de verzender.
13.4 In het algemeen worden zendingen niet opgehaald of afgeleverd op zaterdag, zondag of reguliere feestdagen. Op deze dagen kunnen wel afhalingen en bezorgingen plaatsvinden tegen extra betaling. Hieraan worden echter geen rechten ontleend.
13.5 Betaling bij bezorging wordt niet aangeboden. Het is niet mogelijk zendingen te bezorgen onder rembours, tegen contante betaling of soortgelijke betalingswijzen.

Artikel 14. Speciale vervoerscondities van de subcontractor
14.1 De eigen vervoerscondities van de betreffende vervoerder(s) zijn als zodanig op de operatie en de transportdiensten van toepassing.
14.2 Speciale voorwaarden en tarieven gelden afhankelijk van de gekozen vervoerder, waarbij de verzender tijdens het boekingsproces hierover informatie krijgt. Hier kunnen additionele diensten zoals maar niet uitsluitend verzekeringskosten, behandeling grote volumes, wijzigingen in adres, bewijs van ontvangst, bezorging op privéadres en extra kosten door verkeerde opgave gewicht of onbezorgbare goederen van toepassing zijn.
14.3 Indien de betreffende vervoerder tussentijds zijn tarieven aanpast, is Xenor BV genoodzaakt dit door te voeren aan de afnemer.

Artikel 15. Inspectie en juistheid
15.1 Xenor BV, haar vervoerders, verzender zoals gedefinieerd in Regulation (EC) No. 2320/2002 Annex 6.4 en iedere nationale autoriteit, in het bijzonder de douaneautoriteiten, hebben het recht, maar zijn niet verplicht tot het openen en onderzoeken van de zending, wanneer daar een vermoeden van onveiligheid of gevaar bestaat.
15.2 Xenor BV behoudt zich het recht voor het gewicht of volume in de vrachtbrief aan te passen, wanneer afwijkingen ten opzichte van de opgave door de verzender zijn geconstateerd.

Artikel 16. Uitgesloten goederen en verantwoordelijkheid derden
16.1 De volgende goederen kunnen door Xenor BV niet worden ontvangen of verwerkt:
– Aan bederf onderhevige goederen (zoals levensmiddelen, tenzij deze goed zijn verpakt en ongeconditioneerd kunnen worden vervoerd);
– geld, munten, edelmetalen, creditcards, telefoonkaarten, waardepapieren en documenten zoals identiteitspapieren en rijbewijzen;
– levende have;
– menselijke organen;
– planten en mest;
– vuurwapens, munitie en militaire goederen;
– goederen met een eigen gebrek die vanwege de aard daarvan gevaar op kunnen leveren voor personen of goederen;
– drugs;
– goederen waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming;
– goederen die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen.
Goederen die als aanstootgevend kunnen worden beoordeeld zoals pornografie of goederen die politiek gevoelig zijn, moeten correct verpakt zijn en de verpakking mag niet als provocerend worden ervaren.
16.2 De hierboven genoemde goederen neemt Xenor BV niet aan. Mocht Afnemer alsnog één van bovengenoemde goederen ter verwerking aanbieden terwijl Xenor BV dat niet opmerkt, is Afnemer gehouden Xenor BV te vrijwaren voor alle aanspraken in- en buiten rechte door derden, inclusief de autoriteiten.
16.3 Xenor BV is niet verantwoordelijk voor door ingeschakelde derden verrichte diensten. Dat wil zeggen dat op het moment dat Xenor BV poststukken en / of postpakketten bij een derde aanbiedt ter (verdere) verwerking, het risico op verlies, diefstal of beschadiging alsdan overgaat op die derde.
16.4 Indien een derde een poststuk niet kan of wil verwerken, kan Xenor BV daarvoor op geen enkele wijze door Afnemer aansprakelijk voor worden gehouden. Xenor BV is nimmer gehouden in- of export documenten te verzorgen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de poststukken en / of postpakketten.
16.5 Schade van Afnemer als gevolg handhaving en / of opsporing door de bevoegde (douane-)autoriteiten, kan niet op Xenor BV worden verhaald. Indien Xenor BV schade lijdt op grond van handhaving en / of opsporing door de (douane-)autoriteiten, is Afnemer daarvoor aansprakelijk.
16.6 Bij afwijkend opgegeven afmetingen en gewichten volgt er een naheffing. Bij de eerste geconstateerde overtreding volgt een waarschuwing en betaalt de klant de waarde van de naheffing. Bij elke volgende geconstateerde overtreding is Afnemer aan Xenor BV – naast de naheffing – een boete verschuldigd van € 75,– per overtreding.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens
17.1 Xenor BV verwerkt persoonsgegevens van de Afnemer indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van een Overeenkomst. Voor zover benodigd, geeft de Afnemer met het aangaan van een Overeenkomst met Xenor BV of door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Verdere informatie kunt u nazien in de Privacyverklaring.
17.2 De Afnemer heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hiervoor kan Afnemer contact opnemen met Xenor BV via het e-mailadres: persoonsgegevens@.

Artikel 18. Klachten
18.1 Aanmerkingen of klachten over de producten en / of de dienstverlening van Xenor BV dienen binnen 24 uur na ontvangst van het product of de dienst aan Xenor BV kenbaar te worden gemaakt via het e-mailadres klachten@. Bij gebreke van een dergelijke mededeling binnen de daarvoor gestelde termijn, vervalt elke aanspraak jegens Xenor BV. Hierbij dient door Afnemer of een derde na te worden gegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste poststukken en postpakketten zijn geleverd en / of deze wat betreft kwantiteit overeenstemmen met de Overeenkomst. Voor zover de verpakking van poststukken en / of postpakketten niet is beschadigd tijdens collectie en transport, kan Xenor BV niet voor de kwaliteit van de afgeleverde poststukken en postpakketten instaan.
18.2 Een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Xenor BV hier adequaat op kan reageren.
18.3 Een klacht zal door Xenor BV binnen een redelijke termijn worden beantwoord, getracht wordt binnen een termijn van twee weken.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1 De totale aansprakelijkheid van Xenor BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Xenor BV door de Afnemer is betaald of betaald had moeten zijn voor de betreffende producten en / of diensten.
19.2 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Xenor BV onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 5.000,–.
19.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– redelijke kosten die de Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Xenor BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid rust, mochten worden verwacht;
– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
19.4 Iedere aansprakelijkheid van Xenor BV voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten.
19.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Xenor BV voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Xenor BV zelf.
19.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Xenor BV een redelijke termijn tot herstel wordt geboden.
19.7 Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen één maand na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Afnemer ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.
19.8 Op het vervoer van de goederen kunnen de algemene (leverings-)voorwaarden van de betreffende vervoerder van toepassing zijn. De algemene (leverings-)voorwaarden van de betreffende vervoerders zijn hier te raadplegen;

GLS – DPD – DHL – DHL DE – PostNL

Physical Distribution Voorwaarden

Fenex Voorwaarden

19.9 Xenor BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking door de verzender. Verder is Xenor BV niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden, overmacht, negatieve weersinvloeden, ondeugdelijk materiaal of machines, invloeden op andere goederen, schade door dieren, natuurlijke veranderingen in getransporteerd materiaal, diefstal of ontvreemding tenzij er bewijs is voor opzet of grove schuld door Xenor BV.
19.10 In geval van internationaal transport door de lucht is Xenor BV uitsluitend aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door Xenor BV of haar bestuur wat verminking of de dood tot gevolg heeft. Xenor BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook in verband met en/of voortvloeiende uit zendingen die verboden zijn te vervoeren.
19.11 Xenor BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toegestane inspecties. Xenor BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, schade in verband met verlies van (door)verkoop van de ter zending aangeboden goederen en schade wegens gederfde inkomsten.

Artikel 20. Pand en retentierecht
20.1 Xenor BV heeft een (vuist)pandrecht en een retentierecht op de goederen in haar bezit tot zekerheid voor alle vorderingen voortvloeiende uit de vervoersopdracht en tot zekerheid voor alle andere vorderingen op de verzender en/of de gerechtigde van de goederen, uit welke hoofde dan ook, waaronder doch niet uitsluitend vorderingen uit hoofde van andere opdrachten gegeven door de verzender en/of de gerechtigde van de goederen.
20.2 Indien de verzender in verzuim is, is Xenor BV bevoegd, nadat kennisgeving hiervan is gegeven, een zodanig deel van de goederen te executeren als nodig is teneinde haar claim/vordering te voldoen.

Artikel 21. Opschorting en ontbinding
21.1 Xenor BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:
-De Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst Xenor BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
– in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
Voorts is Xenor BV bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xenor BV op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en dient Afnemer Xenor BV op eerste verzoek de geleverde producten op te laten halen, zonder dat Xenor BV aan Afnemer schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is verschuldigd. Indien Xenor BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
21.2 Op het tijdstip, waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of een verzoek van de wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of de wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de wederpartij kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Xenor BV het recht de Overeenkomst met de Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
21.3 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is alsdan aansprakelijk voor eventuele door Xenor BV geleden schade.
21.4 Xenor BV is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien en vanaf het moment dat (een deel van ) de producten of diensten waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
21.5 Bedragen die Xenor BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Xenor BV al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
21.6 Indien Afnemer een Overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt zal Xenor BV alle gemaakte kosten met een opslag van 25 % aan Afnemer in rekening brengen. Indien bij Xenor BV door derden, handelende in opdracht van Xenor BV ten behoeve van de Afnemer, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussentijds beëindigen van een Overeenkomst, zullen deze annuleringskosten met een opslag van 25 % aan Afnemer in rekening worden gebracht.
21.7 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 22. Toepasselijk recht en forumkeuze.
22.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Geschillen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Download deze voorwaarden

Zie ook:

Privacy beleid van het Xenor online shipping platform